برگزاری کارگاه کارگاه مدیریت منابع و اصول سرمایه گذاری در ورزش الکترونیک

jpeg

 

eSports_Workshop_mini

ثبت نام در کارگاه ها: